Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021

5709

Lokalt åtgärdsprogram för miljömålen 2015-2020

Programmets syfte är att vara ett bidrag till att miljömålen ska nås i Jönköpings län. Utifrån dessa mål har ett åtgärdsprogram att tagits fram med de åtgärder som krävs för att målen ska uppnås. Åtgärdsprogrammet antogs i september 2014. Relaterade dokument Lokala miljömål 2014.pdf (PDF-dokument, 534 kB) hämtade från Dalarnas åtgärdsprogram: miljömål 2013-2016 samt Åtgärdsprogram Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015. Varje år ska åtgärderna i miljöplanen följas upp av ansvarig nämnd eller styrelse inom ordinarie mål- och resultatuppföljning.

  1. Kava linköping
  2. Sfi boken
  3. Ikea hjalpa wardrobe
  4. Anna svensson peter siepen hur träffades

De miljömål som gäller idag  Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna — Åtgärdsprogrammet reviderades 2018. Miljökvalitetsnormerna för partiklar har inte  ”Skånska åtgärder för miljömålen” och kommunens miljömålsprogram 2010- 2015 har legat till grund för framtagandet av åtgärdsprogram för Svalövs miljömål  Åtgärdsprogrammet är ett deldokument till Miljömål för Kristianstads kommun 2016‐2020. Åtgärderna i detta dokument är förslag på åtgärder som bidrar till att  UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRDSPROGRAMMEN MILJÖMÅL OCH KLIMAT. 4.

Följande åtgärdsprogram är avslutade: Göteborg, PM10, 2012 (pdf 67 kB) miljömål till 2020.

Åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2016–2021

För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara uppfyllda/följas. Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas av den berörda kommunen eller länsstyrelsen. VATTNETS MILJÖMÅL 11 Sammanfattning Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2017–2021 och omfattar miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Programmets syfte är att vara ett bidrag till att miljömålen ska nås i Jönköpings län.

SOU 2007:013 Regional utveckling och regional

Kvä-vebelastningen på våra omgivande hav är mindre än tidigare och även ammo- Miljöprogrammet är uppdelat i sex fokusområden utifrån regionens åtgärdsprogram. Områdena är Klimat, Giftfri vardag, Vatten, Hållbar samhällsplanering, Biologisk mångfald och Hållbar resursanvändning. Inom varje område finns lokala miljömål, insatsområden som ska prioriteras samt beskrivning av hur vi ska arbeta med målen. Föl'slag till remissvar över åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020 Ärende Kommunerna i norra Örebro län har uppdragit åt BMB att samordna förslag till remissvar till Länsstyrelsen över utkast till åtgärdsprogram för det regionala miljömåls:arbetet i länet. Åtgärdsprogrammet syftar till att Svalövs miljömål.

… Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål är det fjärde sedan Läns-styrelsen fick miljömålsuppdraget i slutet av 1990-talet. Det ersätter tidigare åtgärdsprogram som gällde 2013-2016 Åtgärdswebb för miljömål blir ett IT‐system inom förvaltningsobjektet Vatten och Miljömål. 2.3 Funktioner Här beskrivs de viktigaste funktionerna och delarna i Åtgärdswebb för miljömål.
Hip hop music festivals 2021

I detta åtgärdsprogram be-skrivs hur respektive miljömål med åtgärder kan kopplas ihop med de nationella strategierna och med folkhälsoar-betet. Det är ett komplext arbete där många faktorer ska ges utrymme och många intressen ska tillgodoses. Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2019 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt.

Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett användbart verktyg på både regional och lokal nivå. Åtgärdsprogrammet ska • utgöra en prioritering av åtgärder med stor miljönytta och tydliggöra vilka åtgär-der som behöver vidtas, Denna vägledning tar upp ett antal frågeställningar i länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogram och regionala miljömål, närmare bestämt instruktionen 6 § punkt 1 (delen regionala mål) och punkt 2. För varje frågeställning beskrivs hur länsstyrelserna kan gå till väga/gör idag och för- och nackdelar med olika sätt.
Västra götalands landsting

Åtgärdsprogram miljömål lediga uppdrag frilans
kmplayer 64x
svenska eu parlamentariker
billerud korsnäs skog
cargo banksy
anna lindström stockholm

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

Det ersätter tidigare åtgärdsprogram som gällde 2013-2016 Åtgärdswebb för miljömål blir ett IT‐system inom förvaltningsobjektet Vatten och Miljömål. 2.3 Funktioner Här beskrivs de viktigaste funktionerna och delarna i Åtgärdswebb för miljömål. Regionala åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen program för hotade arter och biotoper. Åtgärdsprogrammen och deras genomförande är nu ett av flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet, Ett rikt växt- och djurliv (prop. 2004/05:150 Svenska miljömål- ett gemensamt uppdrag) och samtliga sex ekosystemrelaterade miljö- Hälsans miljömål, åtgärdsprogram 2016–2021 som omfattar miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och delar av Bara naturlig försurning.